CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG

Chi tiết link đính kèm: http://quantri-vieclam.cdktcnqn.edu.vn/UploadedFiles/Images/TUYỂN DỤNG/6. Tuyển dụng CT CP CKXD Quang Trung.pdf