Phòng Kế toán tài chính

1.Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Phòng Kế toán – Tài chính

- Địa chỉ: 684 Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại:

- Email:

- Năm thành lập:

2. Nhân sự:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày sinh

Email

1

Lê Phương Thúy Oanh

Trưởng phòng

08/07/1974

lephuongthuyoanh@cdktcnqn.edu.vn

2

Ngô Thị Nguyệt Anh

Phó TP

08/09/1984

ngothinguyetanh@cdktcnqn.edu.vn

3

Đoàn Thị Hồi

NV Kế toán

17/8/1975

doanthihoi@cdktcnqn.edu.vn

4

Võ Thị Hường

NV Kế toán

1978

vothihuong@cdktcnqn.edu.vn

5

Nguyễn Bích Thúy

NV Kế toán

20/10/1972

nguyenbichthuy@cdktcnqn.edu.vn

6

Trần Thị Minh Tuyết

NV Kế toán

01/04/1981

tranthiminhtuyet@cdktcnqn.edu.vn

7

Nguyễn Như Quỳnh

NV Kế toán

16/12/1985

nguyennhuquynh@cdktcnqn.edu.vn

8

Trần Thị Minh Thái

NV Kế toán

19/4/1988

tranthiminhthai@cdktcnqn.edu.vn

9

Ngô Lê Minh Khuê

NV Kế toán

24/3/1995

ngoleminhkhue@cdktcnqn.edu.vn

10

Phạm Thị Mỹ Liên

Thủ quỹ

07/10/1974

phamthimylien@cdktcnqn.edu.vn

Tổng cộng:

10

 

 

 

3. Chức năng, nhiệm vụ: 

3.1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, chế độ kế toán; xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và trung hạn. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo chế độ quy định của Nhà nước.
3.2. Nhiệm vụ cụ thể:

* Công tác kế hoạch tài chính

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn; dự báo tài chính phục vụ chiến lược phát triển của Trường.

Lập dự toán, theo dõi việc chấp hành dự toán và quản lý nguồn thu, thanh quyết toán tài chính hàng năm của Trường theo quy định hiện hành.

* Công tác tài chính - kế toán

- Thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán hiện hành.

- Quản lý, theo dõi, thanh quyết toán nguồn kinh phí NSNN, nguồn thu học phí, nguồn thu liên kết đào tạo và các nguồn thu khác.

- Quản lý, theo dõi, thanh quyết toán đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu.

- Thực hiện việc tính lương, tiền công, tiền giảng, các khoản thù lao khác và các khoản chi thường xuyên khác.

- Thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ, theo dõi nguồn kinh phí, thanh quyết toán tại kho bạc và ngân hàng.

- Quản lý, theo dõi, quyết toán thuế TNCN, GTGT, TNDN.

Tổng hợp tình hình thu, chi và lập báo cáo quyết toán theo chế độ quy định. Lập báo cáo công khai tài chính và báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu cấp trên.
* Công tác khác

Tham gia vào các ban quản lý, đề án, chương trình, ban tổ chức, hội đồng...

Tham gia công tác đảng, đoàn thể.

Các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.