ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2025

1. Mục tiêu

Thc hin thành công mô hình trưng cao đng công lp t ch, t chu trách nhim ti Trưng Cao đng K thut Công ngh Quy Nhơn đ Trưng tr thành mt Cơ s Giáo dc ngh nghip đa ngành, đưc t chc và qun lý hiu qu cao vi năng lc tài chính vng mnh, đm bo điu kin thc hin tt các bin pháp nâng cao cht lưng đào to và nghiên cu khoa hc, to tin đ cho mô hình trưng ngh cht lưng cao (Theo Đ án phát trin các trưng ngh cht lưng cao đến năm 2020 ti Quyết đnh s 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 và Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung “Đề án phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025).

2. Sứ mạng

a. Khai thác, s dng hp lý, hiu qu các ngun lc đ đa dng hóa các chương trình đào to, m rng quy mô, nâng cao cht lưng đào to, nghiên cu khoa hc và chuyn giao công ngh góp phn nâng cao cht lưng ngun nhân lc cho tnh Bình Đnh, Quc gia, Khu vc ASEAN và thế gii.

b. Đáp ng nhu cu xã hi v giáo dc ngh nghip và đt các tiêu chí ca trưng ngh cht lưng cao theo quy đnh ca Thng Chính ph; bo đm cho ngưi hc đưc đào to kiến thc, kỹ năng, thái độ và các hoạt động chuyên môn khác; to cơ hi cho mi ngưi hc ngh, bi dưng k năng ngh.

c. Đảm bảo quyền và lợi ích của các thành viên trong nhà trường theo quy định của Pháp luật.

3. Tầm nhìn

a. Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động (tự chủ hoàn toàn về chi thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất) sau khi hoàn thành Đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Năm 2020 cơ bản trở thành Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao cấp độ quốc gia, có nhiều nghề đào tạo trọng điểm đạt chất lượng khu vực ASEAN và quốc tế.

c. Giai đoạn 2021-2025 có đủ năng lực đào tạo kỹ thuật viên công nghệ trình độ Cao đẳng nâng cao đạt chuẩn khu vực ASEAN, quốc tế và Kỹ sư Thực hành có chất lượng cao của Khu vực ASEAN trong các lĩnh vực công nghệ cao, đáp ứng tốt nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; phát triển và đổi mới công nghệ thích ứng với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0.

10/4/2020