Công ty Cổ phân LILAMA 18

Công ty Cổ phân LILAMA 18 tuyển công nhân kỹ thuật các ngành, nghề: Cơ khí, Điện. Làm việc tại Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Ninh.

Chi tiết xem thông báo.http://quantri-vieclam.cdktcnqn.edu.vn/UploadedFiles//8.4.2024_LILALMa18_05 TBTD.pdf