Công ty cổ phân LILAMA 18

Công ty cổ phân LILAMA 18 thông báo tuyển dụng lao động.

http://quantri-vieclam.cdktcnqn.edu.vn/UploadedFiles//05 TBTD_27.5.24_LILAMA.pdf