Công ty cổ phần năng lượng sinh học Phú Tài

Công ty cổ phần năng lượng sinh học Phú Tài tuyển dụng 10 Cơ điện/Cơ khí

http://quantri-vieclam.cdktcnqn.edu.vn/UploadedFiles//25.6.24_NOI DUNG BANG RON TUYEN DUNG - gui Truong -(1).pdf