Công ty Cổ phân Nông nghiệp BaF Việt Nam

Công ty Cổ phân Nông nghiệp BaF Việt Nam tuyển dụng các vị trí: Trưởng trại, phó trại, Tổ trưởng, Kỹ thuật, Bảo trì, Thống kê/Kho, Nhân viên thú y, Nhân viên An toàn sinh học, Công nhân chăn nuôi

http://quantri-vieclam.cdktcnqn.edu.vn/UploadedFiles//8.4.24_BaF_VN.jpg