CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN NHƠN

Thông tin tuyển dụng: link đính kèm: http://quantri-vieclam.cdktcnqn.edu.vn/UploadedFiles/Images/TUYỂN DỤNG/7. Tuyển dụng CT CP XL An Nhơn.pdf