Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Phát & Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Tín

Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Phát & Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Tín

Tuyển dụng: Cơ khí 3 người; Điện, điện công nghiệp 3 người

http://quantri-vieclam.cdktcnqn.edu.vn/UploadedFiles//Do_go_Nghia_Phat.jpg