Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel Chi nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định

http://quantri-vieclam.cdktcnqn.edu.vn/UploadedFiles//TB Tuyển dụng nhân viên Quản lý điểm bán_Viettel.pdf